* Danh sách Ban ĐDCMHS trường năm học 2018-2019 gồm 6 ông bà:

 

TT

Họ và tên

Đại diện lớp

Chức vụ trường

1

Nguyễn Văn Điệp

C2

Trưởng ban - Phụ trách chung

2

NguyễnVăn Chinh

A4

Phó ban - Phụ trách khu Điếm Ba

3

Nguyễn Huy Minh

A6

Phó ban - Phụ trách khu Tân Phúc

4

Đặng Thị Hiền

A2

Phó ban - Phụ trách khu Trung Tâm

5

Đào Thi Thu Thanh

D6

Uỷ viên – Thủ quỹ